преглед

на търг

7800-2255

Търг 7800-2255 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-2-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 5.5, Средна: 9.6, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 57.65, ОЗМ: 0

Общо: 72.75м³

Начална цена: 3285.40 лв.

Стъпка: 90 лв.

Гаранция: 164 лв.

Първа дата: 15.03.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване