преглед

на търг

9700-2246

Търг 9700-2246 - ДГС Шумен

Обект No. 9-4-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 41.8, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 41.8м³

Начална цена: 3762.00 лв.

Стъпка: 110 лв.

Гаранция: 188 лв.

Първа дата: 10.03.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване