преглед

на търг

9700-2245

Търг 9700-2245 - ДГС Шумен

Обект No. 9-3-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 31.19, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 37.75

Общо: 68.94м³

Начална цена: 4604.25 лв.

Стъпка: 130 лв.

Гаранция: 230 лв.

Първа дата: 10.03.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване