преглед

на търг

9870-2185

Търг 9870-2185 - ДГС Върбица

Обект No. 7-4-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 26.87, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 26.87м³

Начална цена: 2626.01 лв.

Стъпка: 50 лв.

Гаранция: 131 лв.

Първа дата: 08.02.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване