преглед

на търг

9870-2184

Търг 9870-2184 - ДГС Върбица

Обект No. 7-3-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 105.12, Средна: 5.1, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 110.22м³

Начална цена: 9530.42 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 477 лв.

Първа дата: 08.02.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване