преглед

на търг

9870-2183

Търг 9870-2183 - ДГС Върбица

Обект No. 7-2-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 181.42, Средна: 7, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 188.42м³

Начална цена: 18125.31 лв.

Стъпка: 350 лв.

Гаранция: 906 лв.

Първа дата: 08.02.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване