преглед

на търг

9870-2180

Търг 9870-2180 - ДГС Върбица

Обект No. 7-1-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 96.32, Средна: 36.98, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 133.3м³

Начална цена: 11966.76 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 598 лв.

Първа дата: 08.02.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване