преглед

на търг

3000-2773

Търг 3000-2773 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1802

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 358, Средна: 0, Дребна: 51

Дърва (м³): За огрев: 318, ОЗМ: 314

Общо: 1041м³

Начална цена: 89577.00 лв.

Стъпка: 900 лв.

Гаранция: 4479 лв.

Първа дата: 20.12.2017, 11:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване