преглед

на търг

3000-2772

Търг 3000-2772 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1801

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 142, Средна: 0, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 154154, ОЗМ: 0

Общо: 154319м³

Начална цена: 40791.00 лв.

Стъпка: 410 лв.

Гаранция: 2040 лв.

Първа дата: 20.12.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване