преглед

на търг

3000-2736

Търг 3000-2736 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1809

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бл, ак, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 47, Средна: 14, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 733, ОЗМ: 0

Общо: 794м³

Начална цена: 55768.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 2788 лв.

Първа дата: 13.12.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване