преглед

на търг

5520-2169

Търг 5520-2169 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 1709

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чм

Дървесина (м³): Едра: 20, Средна: 10, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 30м³

Начална цена: 2141.00 лв.

Стъпка: 60 лв.

Гаранция: 107 лв.

Първа дата: 06.02.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване